space

Cos Chem d.o.o. slu?beni je zastupnik i distributer sljede?ih proizvo?a?a za podru?je Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Kosova i Albanije:

BASF Personal Care and Nutrition GmbH vode?i je proizvo?a? ?iroke palete sirovina i aktivnih sastojaka za kozmeti?ku industriju.

Zahvaljuju?i inovativnom i kompletnom programu proizvoda, mogu?nosti da razvije inovativne koncepte, od formulacija do ready-to-market proizvoda, te sveukupnom tehnolo?kom znanju na podru?ju kemijske industrije, BASF Personal Care and Nutrition GmbH preko svojih zastupstava u cijelom svijetu nudi kompletna rje?enja na probleme klijenata i nadalje promovira prihva?anje ekolo?ki orjentiranih tehnologija u kemijskoj industriji.

BASF Personal Care and Nutrition GmbH primjenjuje Quality management system i Environmental management system, a u skaldu je i sa internacionalnim standardima ISO 9001 i ISO 14001.

Emery Oleochemicals, sa sjedi?tem u Maleziji, je joint venture izme?u tvrtki PTT Chemical International (jedan od vode?ih proizvo?a?a i distributera kemijskih proizvoda) i Sime Darby Plantation (vode?i proizvo?a? palminog ulja). Emery Oleochemicals ima vi?e tvronica i servisnih centara na 3 kontinenta (Amerika, Europa i Azija) sa otprilike 1000 zaposlenika.

Emery Oleochemicals GmbH nalazi se u Duesseldorfu, Njema?ka. Ova tvrtka je do 2001. godine bila dio Henkel KgaA, a nakon toga, do 2008. godine, i dio Cognis Oleochemicals GmbH. Od 2008. godine ova kompanija je dio Emery Oleochemicals Group.

Emery Oleochemicals je jedan od najve?ih proizvo?a?a glicerina, stearina, triacetina, masnih alkohola i kiselina, te metil-estera za kozmeti?ku industriju i industriju sredstava za ?i??enje i deter?enata na svijetu. Posluje u skladu sa internacionalnim standardima ISO 9001 i ISO 14001, nude?i tako, kao pouzdani partner, visoki nivo kvalitete i sigurnosti svojim kupcima.

GRC Parfum Srl vode?i je talijanski kreator i proizvo?a? mirisnih kompozicija za kozmetiku, sredstva za pranje, deter?ente, osvje?iva?e prostora i papirnu industriju. Osnovao ga je g. Silvano Corlazzoli, ?lan upravnog odbora Givaudan Roure S.p.A., u skladu sa odlukom te kompanije da se reorganiziraju proizvodne jedinice u Europi.

Danas GRC Parfum Srl ima jedinstvenu strukturu, koja mu omogu?uje proizvodnju kvalitetnih i konkurentnih proizvoda, uz customer service koji nudi dodatnu vrijednost. Ovu kompaniju karakterizira strast i posve?enost kvaliteti proizvoda, nezavisnosti i zadovoljstvu kupaca. U stalnome nastojanju da prilagodi organizaciju tvrtke novim dinamikama na tr?i?tu, 2008. godine GRC je otvorio novi proizvodni pogon sa najmodernijom opremom za doziranje i proizvodnju mirisa.

Quality Control i Health & Safety osigurava strogo po?tivanje standarda sigurnosti i kvalitete, uz dostupnu op?irnu prate?u dokumentaciju za proizvode. U skladu sa tim nastojanjima, GRC je u rujnu 2004. godine dobio UNI EN ISO: 9001 certifikaciju.

Finzelberg GmbH & Co. KG ( dio Martin Bauer Group) vode?i je proizvo?a? biljnih ekstrakata za farmaceutsku industriju, sa 125 godina dugim iskustvom i znanjem u radu sa biljem.

Iz preko 150 razli?itih sirovina Finzelberg danas proizvodi ?iroki asortiman proizvoda namjenjenih pobolj?anju zdravlja ljudi i ?ivotinja. Finzelbergovi fitofarmaceutski ekstrakti pokrivaju ?iroki spektar indikacija, od dodataka prehrani do biljnih lijekova. Kao tvrtka posve?ena visokoj kvaliteti svojih proizvoda i usluga, Finzelberg mo?e ponuditi usluge od razvoja proizvoda, pa sve do registracije, ovisno o potrebama kupaca.

2004. godine Finzelberg Gmbh & Co. KG postao je prvi proizvo?a? biljnih aktivnih sastojaka za farmaciju u Europi koji je dobio GMP certifikaciju, ?to pokazuje trajno nastojanje da se odr?e potrebni standardi kvalitete i sigurnosti.

Afriplex (Pty) Ltd jedan je od vode?ih proizvo?a?a i dobavlja?a wellness proizvoda baziranih na konceptu "od izvora do potro?a?a" u industriji hrane i pi?a, dodataka prehrani, kao i u farmaceutskoj i kozmeti?koj industriji. Afriplex (Pty) Ltd mo?e ponuditi sirovine visoke kvalitete, razvoj inovativnih gotovih proizvoda prema ?eljama kupaca, kao i proizvesti, pakirati i ?ak distribuirati razne proizvode.

Many girls hair extensions are reluctant to try short hair extensions uk styles, because they are worried that short hair extensions sale will show anger, and this Qi Liu short hair style design, brown hair wigs color, with a rosy and full round face, showing fresh and charming temperament.

Glavni fokus pri razvoju proizvoda i inovaciji su ljekovite biljke karakteristi?ne za podru?je Afrike kao ?to su Baobab, Hoodia, Sutherlandia, Aloe ferox, Kigelia africana, Buchu i mnoge druge.

Garancija kvalitete u sredi?tu je aktivnosti tvrtke Afriplex (Pty) Ltd, a razli?iti proizvodi i proizvodni pogoni u skladu su sa GAP, GMP, HACCAP, Ecocert, Kosher, Halaal i drugim internacionalnim standardima i certifikatima kvalitete.

space

Za sve kontakte i informacije: info@coschem.hr