space

Cos Chem d.o.o., kao slu?beni zastupnik i distributer renomiranih proizvo?a?a sirovina, nudi ?iroku paletu sirovina za kozmetiku, farmaciju, dodatke prehrani, kao i prehranu i pi?a.

Proizvodi koje nudimo:

BASF Personal Care and Nutrition GmbH:

Aktivne tvari / vitamini / antioksidansi, Kelati, Faktori konzistentnosti, Kozmeti?ki masni alkoholi, Emoliensi, Emulgatori / solubilizatori, Emulgatorske baze, Specijaliteti za regeneraciju kose, Sredstva za za?titu sastojaka formulacija, Lipid layer enhancers, Peralizers / opacifiers, Pigmenti, Polimeri, Proteini, Amfoterni / anionski / kationski / neionogeni tenzidi / mje?avine tenzida, UV filteri, Faktori za regulaciju viskoziteta, Mje?avine za mokre maramice, Biocidi / konzervansi.>/p>

Emery Oleochemicals GmbH:

Glicerin, Stearin, Triacetin, Masne kiseline, Metil-esteri.

GRC Parfum Srl:

Mirisi za kozmetiku, sredstva za pranje, deter?ente, osvje?iva?e prostora i papirnu industriju.

Finzelberg GmbH & Co. KG - Martin Bauer Group:

Biljni ekstrakti za farmaceutsku industriju.

Afriplex (Pty) Ltd:

Rje?enja proizvoda "od izvora do potro?a?a": biljni ekstrakti, formulacije gotovih proizvoda, kao i rje?enja finalnog pakiranja za prehrambenu industriju, dodatke prehrani i farmaceutske proizvode, sa fokusom na afri?ke ljekovite biljne vrste.

Zahvaljuju?i pristupu i na?inu poslovanja na?ih principala, koji ide mnogo dalje od same ponude i prodaje sirovina, mo?emo vam ponuditi inovativne koncepte - od samih formulacija do ready-to-market proizvoda. Sve su ove usluge dio na?eg svakodnevnog poslovanja kojima nastojimo iza?i u susret potrebama na?ih klijenata i ponuditi ?to kompletnija rje?enja koja ?e stvoriti stvarnu dodatnu vrijednost u njihovu poslovanju.

There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.

Distribucija se obavlja sa skladi?ta u Zagrebu, Hrvatska i Ljubljani, Slovenija. Ovim na?inom poslovanja dajemo na?im klijentima mogu?nost da preuzmu onu koli?inu robe koja odgovara njihovim trenutnim potrebama i uvijek dolazi u originalnom pakiranju, bez obaveze o preuzimanju velike koli?ine robe.

space

Za sve kontakte i informacije: info@coschem.hr