Politika privatnosti

1. Opseg primjene
Svi proizvodi i usluge vezane uz njih pružaju se isključivo na temelju ovih Općih uvjeta prodaje. Ovime
ne vrijede reference Kupca na njegove opće uvjete. Ovi Opći uvjeti prodaje također se primjenjuju na
buduće poslovanje između ugovornih strana. Za odstupanje od ovih Općih uvjeta prodaje potrebno je
izričito pisano odobrenje društva Cos Chem d.o.o. (u daljnjem tekstu: „COS CHEM“).

2. Ponuda i prihvaćanje
Ugovor se sklapa narudžbom od strane Kupca i pristankom društva COS CHEM. Ako se pristanak
razlikuje od ponude, takav pristanak predstavlja novu neobvezujuću ponudu društva COS CHEM.

3. Kvaliteta proizvoda, primjerci i uzorci; jamstva

3.1.
Kvaliteta robe utvrđuje se isključivo specifikacijama proizvođača pojedinih proizvoda, osim ako je
između ugovornih strana drugačije dogovoreno. Navedena upotreba prema EU propisu za kemikalije o
registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), koja je vezana uz robu,
ne predstavlja dogovor o odgovarajućoj ugovornoj kvaliteti robe, niti namjensku upotrebu prema ovom
ugovoru.

3.2.
Podaci o kvaliteti i roku trajanja, kao i ostali podaci predstavljaju jamstvo samo ako je tako između
ugovornih strana dogovoreno ili su označeni kao takvi.

4. Savjeti
Svaki savjet od društva COS CHEM daje se prema njihovim saznanjima. Svi savjeti i informacije
vezani uz prikladnost i primjenu robe ne oslobađaju Kupca od dužnosti provođenja svojih vlastitih
istraživanja i ispitivanja.

5. Cijene
Ako se promijene cijene ili uvjeti plaćanja društva COS CHEM od dana sklapanja ugovora do otpreme,
COS CHEM smije primijeniti cijenu ili uvjete plaćanja koji su važeći na dan otpreme. U slučaju porasta
cijena, Kupac ima pravo na otkazivanje ugovora na način da obavijesti COS CHEM unutar 14 dana od
obavijesti o porastu cijena.

6. Isporuka
Isporuka se obavlja u skladu s ugovorom. Opći poslovni uvjeti tumače se u skladu s međunarodnim
trgovačkim terminima INCOTERMS važećima na dan sklapanja ugovora.

7. Sukladnost s pravnim zahtjevima
Kupac je odgovoran za sukladnost sa svim zakonima i propisima vezanim uz uvoz, prijevoz,
skladištenje i uporabu robe, ako između ugovornih strana nije drugačije dogovoreno.

8. Zakašnjelo plaćanje

8.1.
Neplaćanje kupovne cijene do datuma dospijeća smatra se temeljnim kršenjem ugovornih obveza.

8.2.
U slučaju neizvršenja plaćanja od strane Kupca, COS CHEM ima pravo naplate zakonske zatezne
kamate na neplaćeni iznos.

9. Prava Kupca vezana uz neispravnu robu

9.1.
Kupac je obvezan obavijestiti COS CHEM o svim neispravnostima koje su otkrivene tijekom rutinskog
pregleda unutar četiri tjedna od primitka robe; ostale neispravnosti moraju se prijaviti unutar četiri
tjedna od dana kada su otkrivene. Obavijest o neispravnosti ili neispravnostima mora biti u pisanom
obliku i Kupac mora precizno opisati vrstu i opseg oštećenja.

9.2.
Ako je roba oštećena i Kupac je o tome obavijestio COS CHEM u skladu s točkom 10.1., Kupac ima
svoja zakonska prava, pod uvjetom:
a) Da COS CHEM ima pravo odabrati hoće li isporučiti Kupcu zamjensku robu bez oštećenja
b) Da COS CHEM ima dva pokušaja sukladno navedenom pod a). Ako se uzrokuju neopravdane
neugodnosti Kupcu, Kupac može otkazati ugovor ili zahtijevati smanjenje kupovne cijene.
c) Da se točka 11. primjenjuje vezano uz kompenzacijska potraživanja i naknadu troškova zbog
oštećenja.

9.3.
Potraživanja zbog oštećene robe od strane Kupca podložna su roku zastare od jedne godine od
zaprimanja robe.
Zakonski rokovi zastare primjenjuju se umjesto razdoblja od jedne godine u sljedećim slučajevima:
a) odgovornost za namjeru,
b) lažno prikrivanje oštećenja,
c) potraživanja zbog ugrožavanja života, tijela ili zdravlja koje je izazvalo COS CHEM-ovo nemarno
kršenje dužnosti.
d) potraživanja zbog druge štete koju je izazvalo COS CHEM-ovo krajnje nemarno kršenje dužnosti.
e) u slučaju regresnog potraživanja od strane Kupca temeljem potrošačkih propisa o kupnji robe.

9.4. Oštećenja pri provozu
Obavijesti o potraživanjima zbog oštećenja pri provozu Kupac mora izravno podnijeti prijevozniku, uz
odgovarajuću dokumentaciju u pisanom obliku kojom se dokazuje nastalo oštećenje, unutar perioda
navedenog u ugovoru o prijevozu, te kopiju toga dokumenta dostaviti COS CHEM-u, u slučaju da COS
CHEM organizira prijevoz robe do Kupca.

10.1. Odgovornost

10.1.
COS CHEM je općenito odgovoran za štetu sukladno zakonu. Međutim, u slučaju jednostavnog
nemarnog kršenja osnovnih ugovornih obveza, COS CHEM-ova odgovornost ograničava se na
kompenzaciju tipičnih, predvidljivih gubitaka. U slučaju jednostavnog nemarnog kršenja ugovornih
obveza koje nisu osnovne COS CHEM nije odgovoran. Gore navedena ograničenja odgovornosti ne
primjenjuju se na povrede vezane uz život, tijelo ili zdravlje.

10.2.
COS CHEM nije odgovoran prema Kupcu u slučaju nemogućnosti ili odgode ispunjavanja svojih
obveza isporuke ako je nemogućnost ili odgodu izazvalo uredno poštovanje regulatornih i pravnih
obveza vezanih uz Europski propis za kemikalije o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i
ograničavanju kemikalija (REACH), a koje je pokrenuo Kupac.

10.3.
COS CHEM odgovara Kupcu za nastalu mu štetu do visine vrijednosti isporučene robe, prema računu
izdanom za tu isporuku, koja je tu štetu uzrokovala.

11. Kompenzacija
Kupac ima pravo samo na kompenzaciju potraživanja od COS CHEM-a protupotraživanjima koja nisu
sporna ili za koja je izrečena pravomoćna presuda.

12. Sigurnost
Ako postoje opravdane sumnje vezane uz nemogućnost plaćanja Kupca, posebno ako Kupac nije
izvršio dosadašnja plaćanja, COS CHEM može, podložno daljnjim potraživanjima, opozvati
dogovorene rokove plaćanja i obustaviti daljnje isporuke robe.

13. Pridržaj prava vlasništva

13.1. Jednostavan pridržaj prava vlasništva
Pravo vlasništva za isporučenu robu ne prelazi na Kupca prije uplate kupovne cijene u potpunosti.

13.2. Prošireni pridržaj prava vlasništva
U slučaju ako Kupac plati kupovnu cijenu za isporučenu robu, ali nije u potpunosti podmirio ostale
dugove nastale poslovnim odnosom s COS CHEM-om, COS CHEM zadržava, uz ostalo, pravo
vlasništva za isporučenu robu sve dok se u potpunosti ne plate nepodmireni dugovi.

13.3. Pridržaj prava vlasništva s klauzulom o preradi
U slučaju da Kupac preradi robu koju je isporučio COS CHEM, COS CHEM se smatra proizvođačem i
izravno stječe isključivo pravo vlasništva na novoproizvedenu robu. Ako prerada uključuje druge
materijale, COS CHEM izravno stječe zajedničko pravo vlasništva na novoproizvedenu robu u
vrijednosti fakture za robu koju je isporučio COS CHEM proporcionalnoj vrijednosti fakture za ostale
materijale.

13.4. Pridržaj prava vlasništva s klauzulom o spajanju i miješanju
Ako se roba koju je isporučio COS CHEM spaja ili miješa s materijalom u vlasništvu Kupca, što se
smatra glavnim materijalom, smatra se da je dogovoreno da Kupac prenosi na COS CHEM zajedničko
pravo vlasništva za taj materijal, u vrijednosti fakture za robu koju je isporučio COS CHEM
proporcionalnoj vrijednosti fakture (ili ako se vrijednost fakture ne može procijeniti temeljem tržišne
vrijednosti) glavnog materijala. Kupac se skrbi za COS CHEM-ovo isključivo ili zajedničko vlasništvo
koje iz tog proistekne i to bez troška po COS CHEM.

13.5. Produženi pridržaj prava vlasništva s globalnom cesijom budućih potraživanja klijenata
Kupac tijekom redovnog tijeka poslovanja slobodno raspolaže robom koja je u vlasništvu COS CHEMa, pod uvjetom da Kupac na vrijeme ispuni obveze proizašle iz poslovnog odnosa s COS CHEM-om.
Kupac je COS CHEM-u već dodijelio sva potraživanja vezana uz prodaju robe za koju COS CHEM
zadržava pravo vlasništva i to pri sklapanju prodajnog ugovora s COS CHEM-om; ako COS CHEM
stekle zajedničko pravo u slučaju prerade, spajanja ili miješanja, takva cesija COS CHEM-u odvija se
proporcionalno vrijednosti robe koju je isporučio COS CHEM s pridržajem prava vlasništva s
vrijednošću robe trećih osoba s pridržajem prava vlasništva. Kupac je već dodijelio COS CHEM-u sva
buduća potvrđena potraživanja po bilanci prema ugovorima o tekućim računima u iznosu
nenaplaćenih potraživanja COS CHEM-a i to pri sklapanju prodajnog ugovora s COS CHEM-om.

13.6. Pravo pristupa/otkrivanje informacija
Na zahtjev COS CHEM-a Kupac mora dati sve potrebne informacije o zalihama robe koja je u
vlasništvu COS CHEM-a i o cesiji potraživanja prema COS CHEM-u. Nadalje, Kupac na COS CHEMov zahtjev na pakiranju navodi COS CHEM-ovo pravo vlasništva na robu te svoje kupce obavještava o
cesiji prema COS CHEM-u.

13.7. Zakašnjelo plaćanje
U slučaju zakašnjelog plaćanja od strane Kupca, COS CHEM ima pravo bez raskida ugovora o prodaji
i bez davanja razdoblja počeka zahtijevati privremeno predavanje robe koja je u vlasništvu COS
CHEM-a o trošku Kupca.

14. Viša sila
Svi incidenti ili okolnosti izvan COS CHEM-ove kontrole (uključujući prirodne pojave, rat, štrajkove,
onemogućavanja rada, nedostatke sirovina i energije, prometne smetnje, kvar proizvodne opreme,
požar, eksploziju, odredbe vlade) koji smanjuju dostupnost robe iz postrojenja iz kojeg COS CHEM
dobiva robu, tako da COS CHEM ne može ispuniti svoju ugovornu obvezu (uzimajući proporcionalno u
obzir druge obveze isporuke) COS CHEM se (i) oslobađa svojih obveza prema ovom ugovoru u mjeri
u kojoj je onemogućen u izvođenju tih obveza i (ii) nema obvezu nabave robe iz drugih izvora. Prva se
rečenica također primjenjuje u mjeri u kojoj incident ili okolnost čine provedbu ugovora komercijalno
beskorisnom za COS CHEM u dužem razdoblju ili ako se to dogodi COS CHEM-ovim dobavljačima.
Ako gore navedeni slučajevi traju duže od 3 mjeseca, COS CHEM ima pravo otkazati ugovor a da
Kupac nema pravo na kompenzaciju.

15. Komunikacija
Sve obavijesti ili drugi oblici komunikacije koje ugovorne strane trebaju zaprimiti stupaju na snagu
kada stignu do druge ugovorne strane. Ako se treba pridržavati vremenskog roka, obavijest ili drugi
oblici komunikacija moraju stići do ugovorne strane koja je primatelj u tome vremenskom roku.
16. Nadležnost
Za sve sporove koji nastaju zbog ili vezano uz ovaj ugovor, ugovorne strane obvezuju se pokušati ga
riješiti sporazumno. Ako to ne uspiju, ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

17. Mjerodavno pravo
Ugovorni odnos zasnovan je na mjerodavnom pravu u mjestu COS CHEM-ova sjedišta, uključujući
odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. travnja
1980. (CISG), bez obzira na to je li Kupčevo mjesto poslovanja u zemlji potpisnici CISG-a ili nije.

18. Jezik ugovora
Ako su ovi Opći uvjeti prodaje objavljeni Kupcu na drugom jeziku osim na jeziku na kojem je sklopljen
Ugovor o prodaji (Jezik ugovora), to je samo za Kupčevu pogodnost. U slučaju različitih tumačenja,
verzija na Ugovornom jeziku je obvezujuća